Video of Bansko, Bansko, Bansko Bulgaria, Bansko BG, Drone Flying In Bansko, Bansko,Bulgaria, drone view, Bansko, Bulgaria drone view

Банско – един от предпочитаните градове за дигитални номади, за хора, които търсят вдъхновение от красивата природа.

Банско – китното градче в полите на Пирин планина. Гледките са вдъхновяващи. Bansko се превърна в един от най-добрите зимни курорти в Източна Европа и е предпдочитан от сърби, гърци, хора от Великобритания, Русия, Украйна и други от цял свят.

Дори когато не е зимния сезон, Банско е прекрасен град.

Ако изгледате видеото, ще се уверите, че това е така!

Можем да кажем, че Банско е селище, застроено купно в границите на голямо по размери землище, чувствително наклоне­на на юг. Това се вижда и без нивелирски измерения от силно ус­тремения теч на Глазне и нейните притоци, които весело текат по вадите на града. Землището на Банско е голямо, но в по-голямата си част е раз­положено върху планински терен. От югозапад неговият пирински дял започва от Байова дупка, Дуниното куче, Кончето, Вихрен, Бъндеришки чукар, Спано поле, Валевишки чукар и Момин извор. От източната част на Пирин към Банско се числят: Газей, Стражи­те, Ушиците, Каймак чал, Юлен, Конарево, Перлеш. Равнинната обработваема площ на банското поле обхваща: Свети Архангел, Дебелището, Рахова върба, Почивашката, Керанджиица, Попадиин мост, Света Троица, Гладно поле, Дебела овина, Преката вода, Долна Раковица, Дървено бърдо, Равно буре, Стайчовец, Скалата, Котечкото – всичко 129 780 декара земя, в която влизат планински масиви, иглолистни гори и поле.

Историкът Васил Кънчов пише в книгата си „Пътешествие по долината на Места и Брегалница” в главата за Банско: „Голямо е неговото землище. Много са къщите му – 950, в които живеят око­пи 1150 семейства. Населението е изключително българско.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Град Хисаря - древен, с минерални бани, които доказано лекуват

Още нещо любопитно за Банско. Банско е един от малкото градове в България с положителен прираст на населението!

Жителите на Банско през годините непрекъснато са се увеличавали. През XIX век Банско продължава да нараства по броя на своите жители и стана най-голямото селище в котловината.” През 1877 г. руският демограф Василий Теплов е преброил и записал в Банско К08 дома и 1500 работоспособни мъже. За да се види големината на селището по това време следва да се съпостави с другите населени места в района: Мехомия имало 486 дома, Баня – 230, Якору­да 370. Интересно е обяснението на Неофит Рилски в книгата му “Пиисание на Рилския манастир”: „Разлог е окръг, който се намира и подножието на Пирин планина, но село Банско има първенство поради своето многолюдие.

Bansko – the pretty town at the foot of Pirin mountain. The views are inspiring. Bansko has become one of the best winter resorts in Eastern Europe and is favored by Serbs, Greeks, people from Great Britain, Russia, Ukraine and others from all over the world.

We can say that Bansko is a settlement built on a plot of land within the boundaries of a large plot of land, sensitively inclined to the south. This can be seen even without leveling dimensions from the highly directed flow of Glazne and its tributaries, which merrily flow along the wadis of the city. The land of Bansko is large, but for the most part it is located on mountainous terrain. From the southwest, its Pirin part starts from Bayova dupka, Duninoto kuche, Koncheto, Vihren, Banderishki chukar, Spano pole, Valevishki chukar and Momin izvor. From the eastern part of Pirin to Bansko are: Gazei, Strazhite, Ushicite, Kaimak chal, Yulen, Konarevo, Perles. The flat arable area of ​​the bathing field includes: Sveti Archangel, Debelishteto, Rahova verba, Pochivashka, Kerandzhiitsa, Popadiin bridge, Sveta Troitsa, Gladno field, Debela ovina, Prekata voda, Dolna Rakovitsa, Drevone bardo, Ravno bure, Stajchovets, Skalata, Kotechkoto – all 129,780 acres of land, which includes mountain ranges, coniferous forests and fields.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Изгледът към вечността: Връх Муратов и величието на Пирин планина